RET somatic mutations are underrecognized in Hirschsprung disease.

Jiang Q, Liu F, Miao C, Li Q, Zhang Z, Xiao P, Su L, Yu K, Chen X, Zhang F, Chakravarti A, Li L. RET somatic mutations are underrecognized in Hirschsprung disease. Genet Med. 2017 PMID: 29261189.